Wat zijn oxidatoren en reductoren?

Natriumchloride kan worden gemaakt door een reactie tussen natrium en chloorgas:

2 Na (s)+Cl2 (g)\(\longrightarrow\)2 NaCl (s)

Enkele kristallen natriumchloride (keukenzout).

Het natriumchloride dat ontstaat, is opgebouwd uit Na+ ionen en Cl ionen. Tijdens bovenstaande reactie wordt dus een Na atoom omgezet in een Na+ ion. Dit kan als het Na atoom een elektron verliest en hierdoor dus positief geladen wordt:

Na\(\rightleftarrows\)Na++e

Bij het chloorgas is het precies andersom. Een Cl atoom wordt omgezet in een Cl ion. Dit kan alleen gebeuren als het Cl atoom een elektron opneemt en hierdoor dus negatief geladen wordt:

Cl+e\(\rightleftarrows\)Cl

Voor het chloorgas (dat is dus Cl2 en niet Cl) geldt dan:

Cl2+2 e\(\rightleftarrows\)2 Cl

Met andere woorden: de vorming van keukenzout door een reactie tussen natrium en chloorgas kan worden gezien als een overdracht van elektronen tussen het natrium en het chloorgas.

Het chloorgas dat twee elektronen opneemt, wordt een oxidator genoemd. Het natrium dat een elektron afstaat, wordt een reductor genoemd. Een oxidator neemt dus elektronen op. Een reductor staat elektronen af.

Redoxreactie

Een reactie waarbij een oxidator reageert met een reductor en er dus een overdracht van elektronen plaatsvindt, wordt een redoxreactie genoemd.

De reactie tussen natrium en chloor kan dus worden opgeschreven als twee afzonderlijke reacties:

Na\(\rightleftarrows\)Na++e

Cl2+2 e\(\rightleftarrows\)2 Cl

Deze afzonderlijke reacties noemen we halfreacties. In de ene halfreactie staat de reactie van de reductor (Na). In de andere halfreactie staat de reactie van de oxidator (Cl2).