Wat is een hydrolysereactie?

Een hydrolysereactie is een reactie waarbij onder invloed van water een molecuul gesplitst wordt.

Hydrolyse van een ester-binding

Bij de hydrolyse wordt een esterbinding verbroken en ontstaat een zuur en een alcohol. Dit is een evenwichtsreactie.

Hydrolyse van een amide-binding

Bij de hydrolyse wordt een amidebinding verbroken en ontstaat een zuur en een amine:

Hydrolyse van polysachariden

Door een hydrolysereactie kunnen polysachariden worden gesplitst tot monosachariden. Een voorbeeld is de hydrolyse van sacharose (een disacharide). Hierbij ontstaat glucose en fructose:

Hydrolysereacties van polysachariden vinden meestal plaats met behulp van een enzym. Zo helpt het enzym maltase bij de hydrolyse van maltose. Hierbij ontstaan twee glucose-moleculen.

Hydrolyse van eiwitten

Bij de hydrolyse van eiwitten worden peptidebindingen (= amide-bindingen) verbroken. Hierbij ontstaan vrije aminozuren.

Ook de hydrolyse van eiwitten kan plaatsvinden onder invloed van enzymen.

Hydrolyse van vetten en oliën

De hydrolyse van een vet of een olie kan plaatsvinden onder zure en basische reactieomstandigheden.
Bij zure hydrolyse treedt het zuur (H+) op als katalysator. Zure hydrolyse levert glycerol (propaan-1,2,3-triol) op en vrije vetzuren.

Basische hydrolyse (ook wel verzeping genoemd) zorgt voor splitsing van een vet of oliemolecuul onder invloed van een base in plaats van water. De producten die ontstaan zijn glycerol en zouten van vetzuren. Deze zouten noemen we ook zepen.